THỰC PHẨM - MỸ PHẨM

Mặc dù các yêu cầu về tuân thủ luật lệ không nghiêm ngặt như ngành Dược và Thiết bị Y tế, Ngành công nghiệp Thực phẩm và Mỹ phẩm cũng có các yêu cầu riêng về hợp chuẩn để bảo đảm chất lượng sản phẩm, theo đúng các quy định và hướng dẫn của hệ thống luật lệ đặc thù.

Ngoài yếu tố là một dự án thông thường với các công tác / dịch vụ thường quy như

  • Nghiên cứu tiền khả thi/khả thi;
  • Thiết kế ý tưởng / Thiết kế cơ sở / Thiết kế kỹ thuật chi tiết, bản vẽ thi công;
  • Quản lý Dự án / Quản lý Xây dựng
  • Chuẩn bị đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tư vấn quản lý mang tính chất đặc thù như:

  • Đào tạo HACCP, WHO-GMP, EU-GMP, PIC/S-GMP, cGMP nếu có các yêu cầu liên quan.
  • Công tác Quản lý thẩm định;
  • Công tác tư vấn hỗ trợ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Ngoài ra, chúng tôi vẫn thực hiện

  • Phân tích GAP (tương tự Dược và Thiết bị Y tế)
  • Thiết kế cải tạo, nâng cấp và mở rộng Dự án/Công trình hiện hữu.

 

Bấm Liên hệ  để biết thêm Chi tiết