báo cáo nghiên cứu khả thi

Các dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi chi tiết hỗ trợ khách hàng đạt được chiến lược kinh doanh, và tối đa hóa lợi nhuận trong khi phải giải quyết các ràng buộc cụ thể của dự án.

CMPV có thể hỗ trợ khách lập các Báo Cáo Nghiên Cứu Tiền Khả Thi, Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi và Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật.

  • Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi

Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi là tài liệu trình bày sơ bộ các nội dung về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng công trình, làm cơ sở để xem xét ra quyết định chủ trương đầu tư

  • Báo cáo Nghiên cứu Khả thi

Báo cáo Nghiên cứu Khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của công trình, dự án đầu tư làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

  • Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật

Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.